P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000217207, REGON015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 856 500 złRegulamin korzystania z usługi Play24strona 1/4Regulamin korzystania z usługi Play24 §1 DefinicjeWyrazy pisane wielką literą oznaczają:Abonent–osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z P4 pisemną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.Administrator–Użytkownik Portalu upoważniony przez Klienta do wykonywania Operacji, które określiliśmy w §4 tego regulaminu.Aplikacja mobilna–aplikacja, dzięki której możesz korzystać z Play24 za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia. Możesz ją pobrać przez stronę www.play.pl lub w inny wskazany sposób. Aplikacja mobilna dostępna jest naurządzenia z systemem operacyjnym Android lub iOS.Grupa–zbiór NumerówMSISDN tworzony przez Administratora. Możesz do niej przypisać Zarządców Grupy.Hasło jednorazowe–ciąg znaków, które prześlemy na telefon komórkowy. Umożliwia Ci autoryzację przy próbie wykonania Operacji aktywnej lub Logowania alternatywnego.Klient Biznesowy–Abonent lub Użytkownik, który jest przedsiębiorcą.Klient–Abonent lub Użytkownik.Konfiguracja ustawień–aktywacja, dezaktywacja, zmiana usługi, która nie jest związana z odpłatnością.Konto Klienta–konto Klienta w systemie informatycznym P4. Przypisane są do niego należące do Klienta Numery MSISDN. Możesz mieć więcej niż jedno Konto Klienta. Do Konta Klienta będącego Użytkownikiem może być przypisany tylko jeden Numer MSISDN.Logowanie–logowanie do Portalu przy użyciu Loginu i Hasła.Logowanie alternatywne–forma autoryzacji dostępu do serwisu w trybie Szybki Podgląd w Aplikacji mobilnej.Operacja pasywna–wszystkie operacje dokonane przez Użytkownika Portalu za pomocą Play24, które mają na celu uzyskanie informacji dotyczących świadczonych przez P4 na rzecz Klienta usług, w tym m.in. rozliczeń finansowych. Operacje te nie powodują włączenia, wyłączenia lub zmiany usług świadczonych Klientowi przez P4 lub zmiany danych osobowych lub kontaktowych Użytkownika Portalu lub Klienta.Operacja aktywna–wszystkie operacje dokonane przez Użytkownika Portalu za pomocą Play24, które powodują włączenie, wyłączenie lub zmianę usług świadczonych Klientowi przez P4 lub powodują zmianę danych osobowych, kontaktowych lub danych umożliwiających zarządzanie kontem Użytkownika Portalu lub Klienta.P4–spółka pod firmą P4 sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP 951-21-20-077 Inumerze REGON 015808609 o kapitale zakładowym wynoszącym 48.856.500,00 złotych.Play–sieć telefonii komórkowej, której operatorem jest P4.Play24–usługa świadczona przez P4 w ramach Portalu, Portalu mobilnego lub Aplikacji mobilnej. Polega na umożliwieniu przeglądania poprzez dostęp elektroniczny danych dotyczących Klienta, usług świadczonych przez P4 narzecz Klienta oraz włączania, wyłączania lub zmiany usługi świadczonej na rzecz Klienta przez P4.Portal–strona internetowa i system jaki znajdziesz pod adresem www.play.pl.Portal mobilny–strona internetowa i system jaki znajdziesz pod adresem m24.play.pl.Regulamin Serwisu–„Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o. o.”Szybki Podgląd–tryb Aplikacji mobilnej dzięki któremu masz dostęp do usługi Play24 w ograniczonym zakresie, bez konieczności posiadania Konta w Serwisie.Użytkownik–osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z P4 umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez aktywację karty SIM/USIM w Play.Użytkownik Portalu–każdy, kto posiada Konto w Serwisie.Zarządca Grupy–Użytkownik Portalu upoważniony przez Administratora do wykonywania Operacji pasywnych i Operacji aktywnych na Numerów MSISDN należących do Grupy, której jest zarządcą.Punkty Sprzedaży P4–sklepy firmowe P4, autoryzowane przez P4 sklepy oraz punkty obsługi Abonentów iUżytkowników, w których oferowane są usługi P4.P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000217207, REGON015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 856 500 złRegulamin korzystania z usługi Play24strona 2/4§2 Zakres usług Play24Dzięki Play24 możesz wykonywać Operacje pasywne i Operacje aktywne zapośrednictwem kanałów elektronicznych. W Play24 możesz: 2.1.Przeglądać informacje o taryfie, wartościach sald, Twoich danych teleadresowych, 2.2.Przeglądać informacje o połączeniach głosowych,wideo, wiadomościach SMS iMMS oraz transmisji danych, jakie wykonałeś (to tzw. biling), 2.3.Przeglądać aktywne oraz dostępne dla Twojej taryfy usługi dodatkowe i pakiety, 2.4.Przeglądać informacje o fakturach, płatnościach i doładowaniach, 2.5.Przeglądać historię kontaktów z Obsługą Klienta P4, 2.6.Przeglądać kontakty osobiste, jakie umieściłeś w Play24, 2.7.Wysłać zgłoszenia do Obsługi Klienta P4, 2.8.Zapłacić on-line za faktury wystawione przez P4, 2.9.Edytować kontakty osobiste,Powyższe to Operacje pasywne. W Play24 możesz również: 3.1.Włączyć oraz wyłączyć usług i pakietów udostępnione w Play24 dla Twojej taryfy, 3.2.Edytować dane teleadresowe, 3.3.Włączyć lub wyłączyć zbiorowo usługina wybranych numerach MSISDN wramach Konta Klienta;Ta opcja jest dostępna tylko dla Klientów Biznesowych. Powyższe to Operacje aktywne. W Play24 dostępnym przez Portal mobilny lub Aplikację mobilną możesz: 4.1.Przeglądać informacje o taryfie i wartościach sald, 4.2.Przeglądać informacje o ostatnich połączeniach głosowych, wideo, wiadomościach SMS i MMS oraz transmisji danych jakie wykonałeś (tzw. biling) z ostatnich 6 miesięcy, 4.3.Przeglądać informacje o fakturach, płatnościach i doładowaniach, 4.4.Pobrać E-faktury, 4.5.Mieć dostęp do dodanych do Konta w Serwisie innych Numerów MSISDN.4.6.Zapłacić on-line za faktury wystawione przez P4 (jedynie aplikacja mobilna). Powyższe to Operacje pasywne. W Play24 dostępnym przez Portal mobilny lub Aplikację mobilną możesz również: 5.1.Przeglądać, włączać i wyłączać dostępne dla Twojej taryfy usługi dodatkowe ipakiety, Powyższa, to Operacja aktywna. Pierwszą Operację aktywną w danej sesji musisz potwierdzić Hasłem jednorazowym. W usłudze Play24 w trybie „Szybki podgląd” możesz: 7.1.Przeglądać informacje o taryfie i wartościach sald, 7.2.Przeglądać informacje o fakturach, płatnościach i doładowaniach, 7.3.Przeglądać dostępne dla Twojej taryfy usługi dodatkowe i pakiety. 7.4.Zapłacić on-line za faktury wystawione przez P4 Pierwszą Operację aktywną w danej sesji musisz potwierdzić Hasłem jednorazowym. §3 Zasady ogólne korzystania z Play24Możesz skorzystać z Play24 na Portalu. Abyś mógł skorzystać z Play24 musisz: 2.1.ZałożyćKonto w Serwisie, 2.2.Podać Login i Hasło do Konta w Serwisie, 2.3.Przypisać do Konta w Serwisie co najmniej jeden Numer MSISDN, P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000217207, REGON015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 856 500 złRegulamin korzystania z usługi Play24strona 3/42.4.Posiadać możliwość odbierania wiadomości SMS na używanym przez Ciebie Numerze MSISDN (konieczne do odebrania Hasła jednorazowego). Aby skorzystać z Play24, zaloguj się przy użyciu Loginu i Hasła. Aby skorzystać z Play24 w trybie „Szybki podgląd”, Logowanie alternatywne musi się zakończyć pomyślnie. Logowanie alternatywne polega na: 5.1.Sprawdzeniu, czy Numer MSISDN podany do zalogowania zgadza się zNumerem MSISDN wykorzystywanym do połączenia internetowego przez sieć P4,5.2.Jeżeli numery nie są zgodne, musisz podać Hasło jednorazowe. Wyślemy jenaNumer MSISDN na który próbujesz się zalogować. Jeżeli chcesz korzystać z Play24 musisz zaakceptować ten regulaminu i Regulaminu Serwisu. Wykonywanie Operacji aktywnych wymaga podania Hasła jednorazowego. Poskutecznym Logowaniu do Play24 ipróbie dokonania Operacji aktywnej, naprzypisany do Konta w Serwisie Numer MSISDN przesyłane jest Hasło jednorazowe. Po otrzymaniu Hasła jednorazowegoUżytkownik Portalu wprowadza wwyznaczonym polu otrzymany ciąg znaków. Każde kolejne Logowanie i próba wykonania Operacji aktywnej wymaga podania nowego Hasła jednorazowego. Wprzypadku korzystania z połączenia internetowego przez sieć P4, dokonywanie Operacji aktywnych na numerze, zktórego wykonywane jest połączenie, nie wymaga dodatkowej autoryzacji hasłem jednorazowym. Do swojego konta w Play24 możesz przypisać do 1000Numerów MSISDN. Przypisanie numer wymaga potwierdzenia kodem USSSD wysłanym na NumerMSISDN, który jest przypisywany.Usunięcie Konta w Serwisiepowoduje dezaktywację Usługi Play24.§4 Zasady korzystania z Play24 przez Klientów Biznesowych Administratorem jest Użytkownik Portalu, który jest Klientem lub jest wskazany przez Klienta jako pełnomocnik uprawniony do działania w imieniu Klienta w zakresie danego Konta Klienta. Dyspozycja ustanowienia Administratora musi zawierać imię, nazwisko oraz numer MSISDN, który będzie identyfikował Administratora w Play24, jak również imię i nazwisko lub firmę Klienta. Jeżeli chcesz wskazać Administratora, skontaktuj się z Obsługą Klienta P4. P4 może zażądać podania danych uwierzytelniających Klienta, jak również potwierdzających upoważnienie do reprezentowania Klienta. Identyfikacja Administratora następuje na podstawie Numeru MSISDN przypisanego do jego Konta w Serwisie. Administrator może zablokować możliwość korzystania z Serwisu przez Użytkownika Portalu korzystającego zokreślonego Numeru MSISDN, którym zarządza Administrator. Jeśli dany Numer MSISDN jest już przypisany do Konta (miał możliwość korzystania z Serwisu), Administrator może złożyć zlecenie odłączenia good aktualnego Konta wSerwisie. Administrator może nadać Użytkownikowi Portalu uprawnienia Zarządcy Grupy zapomocąodpowiedniej opcji wSerwisie.Operacje aktywne wykonane przez Play24 są przekazywane do realizacji najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po złożeniu dyspozycji. Następnie są one realizowane przez P4 zgodnie z postanowieniami odpowiedniego cennika, regulaminu lub warunków oferty promocyjnej danej usługi świadczonej przez P4. Jeżeli Administrator lub Zarządca Grupy wyda dyspozycję z przyszłą datą realizacji, to tę datę uważamy za dzień wydania dyspozycji. Jako Administrator lub Zarządca Grupy upewnij się, że wszystkie dyspozycje sąpoprawne i dotyczą właściwych Numerów MSISDN. P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000217207, REGON015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 856 500 złRegulamin korzystania z usługi Play24strona 4/4Złożenie przez Administratora lub Zarządcę Grupy dyspozycji za pomocą Play24 nie wymagapisemnego potwierdzenia złożonej dyspozycji i pociąga za sobą skutki przewidziane dla pisemnej formy składania oświadczeń woli. §5 Administrator i Zarządca GrupyAdministrator na Play24 może wykonywać Operacje aktywne i Operacje pasywne. Może również konfigurować ustawienia dotyczące wszystkich Numerów MSISDN, które są przypisane do Konta Klienta. Jeżeli Klient ma więcej niż jedno Konto Klienta może on upoważnić daną osobę dopełnienia funkcji Administratora. Administrator może tworzyć Grupy, przypisywać do nich Numery MSISDN oraz przypisywać Grupom Zarządców Grupy. Zarządca Grupy może wykonywać Operacje pasywne i Operacje aktywne w zakresie Numerów MSISDN przypisanych do Grupy, której jest Zarządcą. §6 Ochrona prywatnościZagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, jak również wykorzystywaniem tzw. ciasteczek (cookies) regulowane są w „Polityce prywatności i cookies Serwisów Internetowych P4 sp. z o. o.”oraz wszczegółowych regulaminach.§7 Postanowienia końcoweZastrzegamy sobie prawo do całkowitego lub częściowego zakończenia świadczenia usługi Play24. Poinformujemy o tym za pośrednictwem Serwisu, Konta w Serwisie lub wiadomości e-mail z wyprzedzeniem minimum 30 dni. Możemy zmienić ten regulaminz ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmianę zakresu świadczonych usługlub zmianę przepisów prawa. Zmiany Regulaminu obowiązują z dniem wskazanym w treści zmienionego Regulaminu. Powiadomimy o planowanej zmianie za pośrednictwem Serwisu, Konta w Serwisie lub wiadomości e-mail zwyprzedzeniem co najmniej 14 dni. W przypadku braku akceptacji zmiany możesz wypowiedzieć umowę o korzystanie zSerwisu zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Serwisów Internetowych iMobilnych P4 sp. z o.o.”. Usługa Play24 to element Serwisu, dlatego w kwestiach nieuregulowanych w tym regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisu. Ten regulamin jest dostępny na stronie www.play.pl.Regulamin obowiązuje od 20 czerwca 2017 r. ze zmianą z dnia 8 czerwca2018 r.

Dodaj komentarz