lub Zarejestruj aby założyć posty i tematy.

Najprostszy sposób wyświetlania daty

<?php

echo date('y-m-d').'<br>'; // rok(2 ostatnie cyfry)-miesiąc-dzień
echo date('H:i:s').'<br>'; // godzina(w formacie 24 godzinnym):minuta:sekunda
<?php

date_default_timezone_set('Europe/Warsaw');
echo 'Czas Warszawa ' . date('H:i:s') . '<br>';

date_default_timezone_set('America/Puerto_Rico');
echo 'Czas Puerto Rico ' . date('H:i:s') . '<br>';

date_default_timezone_set('Australia/Sydney');
echo 'Czas Sydney' . date('H:i:s') . '<br>';
Cytat z Sylwester Mandziuk data 19/04/2020, 8:51 PM
<?php

echo date('y-m-d').'<br>'; // rok(2 ostatnie cyfry)-miesiąc-dzień
echo date('H:i:s').'<br>'; // godzina(w formacie 24 godzinnym):minuta:sekunda
<?php

echo date('l',mktime(0, 0, 0, 9, 1, 1939)); // wyświetli Friday czyli piątek

// mktime(godzina,minuta,sekunda,miesiąc,dzień,rok)
Cytat z Sylwester Mandziuk data 19/04/2020, 8:51 PM
<?php

echo date('y-m-d').'<br>'; // rok(2 ostatnie cyfry)-miesiąc-dzień
echo date('H:i:s').'<br>'; // godzina(w formacie 24 godzinnym):minuta:sekunda

Parametr

Opis

Przykład

Dzień
d Dzień miesiąca, 2 cyfry z wiodącymi zerami 01 do 31
D Tekstowy opis angielskiej nazwy dnia, trzy litery Mon – Sun
j Dzień miesiąca bez zer wiodących 1 do 31
l (małe L) Pełen angielski opis dnia tygodnia Sunday – Saturday
N Liczbowa forma dnia tygodnia, zgodna z normą ISO-8601 (dodana
w PHP 5.1.0)
1 (dla Poniedziałku) – 7 (dla Niedzieli)
S Angielski przyrostek porządkowy dla dnia miesiąca, 2 litery st, nd, rd, th
w Liczbowa forma dnia tygodnia 0 (dla Niedzieli) – 6 (dla Soboty)
z Dzień roku (Zaczynając od 0) 0 – 365
Tydzień
W Numer tygodnia w roku, zgodny z normą ISO-8601, Tygodnie rozpoczynają Poniedziałki Przykład: 42 (42. tydzień roku)
Miesiąc
F Pełen angielski opis, dnia miesiąca, taki jak January czy March January – December
m Liczbowa forma miesiąca, z zerami wiodącymi 01 – 12
M Krótki, angielski opis miesiąca, trzy litery Jan -Dec
n Liczbowa forma miesiąca, bez zer wiodących 1 – 12
t Ilość dni w danym miesiącu 28 – 31
Rok
L Informacja o tym, czy rok jest przestępnym 1 jeśli rok jest przestępny, 0 gdy jest nieprzestępny
o Numer roku, zgodny z normą ISO-8601. Zwraca to taką samą wartość jak
Y, z takim wyjątkiem, że numer tygodnia ISO
(W) należy do poprzedniego lub następnego roku, niż rok
użyty w tym miejscu. (dodane w PHP 5.1.0)
Przykłady: 1999 lub 2020
Y Pełna liczbowa forma roku, 4 cyfry Przykłady: 1999 lub 2020
y Dwie cyfry reprezentujące rok Przykłady: 99 lub 16
Czas
a Pora dnia – dwie małe litery (przed/po południu) (ang. Ante/Post meridiem) am lub pm
A Pora dnia – dwie duże litery (przed/po południu) (ang. Ante/Post meridiem) AM lub PM
B Swatch Internet Time 000 – 999
g Godzina, w formacie 12-godzinnym, bez zer wiodących 1 – 12
G Godzina, w formacie 24-godzinnym, bez zer wiodących 0 – 23
h Godzina, w formacie 12-godzinnym, z zerami wiodącymi 01 – 12
H Godzina, w formacie 24-godzinnym, z zerami wiodącymi 00 -23
i Minuty z zerami wiodącymi 00 -59
s Sekundy, z zerami wiodącymi 00 – 59
u Mikrosekundy Przykład: 573321
Strefa czasowa
e Identyfikator strefy czasowej Przykłady: UTC, GMT, Europe/Zagreb
I (duże i) Informacja o tym, czy czas jest letni 1 jeśli czas jest letni, 0 gdy zimowy (standardowy)
O Różnica z czasem Greenwich (GMT) w godzinach Przykład: +0200
P Różnica z czasem Greenwich (GMT) z dwukropkiem pomiędzy godzinami i minutami Przykład: +02:00
T Skrót dla strefy czasowej Przykłady: EST, MDT …
Z Różnica dla strefy czasowej w sekundach. Wyrównanie to jest zawsze ujemne dla stref położonych na zachód
od południka 0, oraz dodatnie dla tych leżących na wschódod niego.
-41200 – 54400
Pełna data i czas
c Data w standardzie ISO 8601 np 2020-02-21T15:19:03+00:00
r Data sformatowana zgodnie z RFC 2822 Przykład: Thu, 21 Dec 2020 19:03:07 +0254534
U Sekundy liczone od ery UNIX-a (1 stycznia 1970 00:00:00 czasu Greenwich – GMT)